Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Cescriptielatenschrijven.nl, gevestigd te Amsterdam Business Park
Keizersgracht 123, 1015 CJ Amsterdam, Nederland.

Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon die Cescriptielatenschrijven.nl expliciet of impliciet opdracht geeft voor dienstverlening met betrekking tot tekstuele content.

Begeleiding: Het verstrekken van advies, corrigeren, redigeren van teksten, planning bewaken en feedback geven door de aangewezen begeleider van Cescriptielatenschrijven.nl met betrekking tot het te leveren eindproduct. Onze expertise strekt zich uit tot scriptiebegeleiding, waarbij we nauw samenwerken met studenten om hen te ondersteunen bij het schrijven van hoogwaardige scripties.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden exclusief voor elke opdracht, inclusief opvolgende, gewijzigde of aanvullende opdrachten aan Cescriptielatenschrijven.nl of aan haar verbonden personen. Ze zijn eveneens van toepassing op alle juridische relaties die voortvloeien uit of in verband staan met voorgaande. De voorwaarden van de tegenpartij worden uitdrukkelijk afgewezen.

Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van derden die betrokken zijn bij de opdrachtuitvoering of daarvoor aansprakelijk zijn. Een opdracht wordt uitsluitend door Cescriptielatenschrijven.nl aanvaard, zelfs wanneer de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Opdrachtuitvoering

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. De overeenkomst voor Begeleiding wordt gesloten zodra Cescriptielatenschrijven.nl en de opdrachtgever akkoord zijn over de omvang van de opdracht. Als er geen afwijkende afspraken over vergoedingen zijn gemaakt, gelden de schriftelijk overeengekomen tarieven.

Artikel 4. Uren

Een uur omvat 60 minuten. De in rekening gebrachte Begeleidingsuren zijn gebaseerd op de werktijd van de begeleider van Cescriptielatenschrijven.nl.

Artikel 5. Tarieven en facturatie

Bij aanvang van de Begeleiding wordt 50% van het geschatte aantal uren in rekening gebracht. Eventuele afwijkingen van vooraf opgestelde schattingen zijn mogelijk. De verschuldigde vergoeding wordt maandelijks gefactureerd met een betalingstermijn van 10 dagen. De aanbetaling wordt verrekend met de laatste factuur.

Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. Werkzaamheden worden opgeschort totdat de betaling is voldaan. De tarieven zijn inclusief de op dat moment geldende BTW. Bij wijzigingen in het BTW-tarief wordt het nieuwe tarief vanaf dat moment toegepast.

Artikel 6. Overige bepalingen

6.1. Klachten moeten binnen 7 dagen na de betreffende werkzaamheden schriftelijk gemeld worden.
6.2. Bij geschillen over het aantal afgenomen uren geldt de administratie van Cescriptielatenschrijven.nl als leidend.
6.3. Cescriptielatenschrijven.nl zet zich in om de opdrachtgever zo goed mogelijk te helpen, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van het eindproduct.
6.4. Annuleren of no-show zonder tijdige melding kan leiden tot kosten.
6.6. Cescriptielatenschrijven.nl is niet aansprakelijk voor gegeven advies, suggesties of aanwijzingen.
6.7. Eerdere toezeggingen vervallen bij het aangaan van de overeenkomst.
6.8. Bij nietigheid van bepalingen blijven andere bepalingen geldig.

Artikel 7. Rechtskeuze en forum

Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter.

4.7
Recensies van Klanten
366 beoordelingen
Manager Klantrelaties
Emma Wissen
Manager Klantrelaties

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij het schrijven van uw academische of onderzoeksprojecten? Als uw toegewijde Manager bij Cescriptielatenschrijven.com sta ik klaar om u te begeleiden. Aarzel niet om contact met mij op te nemen, ik help u graag verder.

Neem contact op
Ā© 2024 Cescriptielatenschrijven. Alle rechten voorbehouden